3dpenpoint.com bestpaintsprayerguide.com bestshaverpoint.com bestspraypaintguide.com 3dpenpoint.com bestpaintsprayerguide.com bestshaverpoint.com bestspeakerguide.com vegandogfoodguide.com texaspowerbarguide.com

Terms of use

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

1. In deze algemene verkoops- leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

    - opdrachtnemer: Chris van den Boom & Zn. gevestigd te Loosbroek, verder te noemen: Van den Boom

    - opdrachtgever:  de contactuele wederpartij van de opdrachtnemer

    - goederen: de zaken en/of diensten welke door de opdrachtnemer worden geleverd.

2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen waarbij Van den Boom partij is alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de algemene verkoops, leverings-

   en betalingsvoorwaarden die op eerste verzoek aan de opdrachtgever zullen worden toegezonden.

3. Van den Boom wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen uitdrukkelijk van de hand.

4. Eventuele afwijkingen van deze algemene verkoops, leverings- en betalingsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen echter

    geen rechten worden ontleend met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Van den Boom en opdrachtgever.

5. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Van den Boom en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.